clock
Pon - Pia | 9:00 - 17:00

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA A PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVIEB

Konkrétne znenie vyhlášok si môžete pozrieť na: www.aspi.sk

Revidovaná tepelnotechnická norma STN 73 0540, hlavne jej časť -2 úzko súvisí s predpismi na energetickú hospodárnosť, zákonom č.555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.364/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Za významnú obnovu budovy sa považujú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou otvorových konštrukcií bytového domu, ktoré sa vymenili tvorí 25% obalovej plochy budovy, má vlastník povinnosť zabezpečiť energetický certifikát. Pokiaľ sa významná obnova existujúcej budovy realizuje jednorazovou stavebnou úpravou, ale aj postupnými čiastkovými úpravami, má vlastník povinnosť zabezpečiť nový certifikát, pokiaľ obnovená (napr. zateplená plocha obvodového plášťa alebo strechy) má výmeru viac ako 25% celkovej obalovej plochy.

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať obnovená budova, ak je to technicky, ekonomicky a funkčne uskutočniteľné.

Tepelná ochrana vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie požadovanej úrovne výstavby z hľadiska energetických požiadaviek. Pri navrhovaní a posudzovaní sa musia zohľadniť požiadavky novej tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2:2012 +Z1 + Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, rovnako ako zákon č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Návrh opatrení pri významnej obnove musí spĺňať požiadavku nákladovej efektívnosti odporúčaní. Hodnotenie nákladovej efektívnosti musí vychádzať zo súboru štandardných podmienok, ktoré sa týkajú posudzovania úspor energie a aktuálnych cien energií a z predbežného odhadu investičných nákladov podľa obvyklých aktuálnych cien stavebných výrobkov a stavebných prác na trhu. V súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie sa v predslove k norme uvádza, že norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu budov, ktorá sa spracovala po dni platnosti normy.