clock
Pon - Pia | 9:00 - 17:00

PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB

Konkrétne znenie vyhlášok si môžete pozrieť na: www.aspi.sk

  • Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,...v znení neskorších predpisov
  • Vyhl. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie...v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 79/2015 o odpadoch
  • Zákon č. 133/2013 o stavebných výrobkoch.
  • ...