clock
Pon - Pia | 9:00 - 17:00

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Konkrétne znenie vyhlášok si môžete pozrieť na: www.aspi.sk

 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb...v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalovaní a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komína, dymovou a lehotách na ich čistenie a vykonávanie kontrol
 • Vyhl. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými a horenie podporujúcimi plynmi
 • Vyhl. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Vyhl. 726/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • Vyhl. 142/2004 Z.z. o požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
 • Vyhl. 699/200 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • Vyhl. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladania pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 • Vyhl. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
 • ...